واحدها
نظر شما در باره تحریم های جدید و تاثیر آن بر تولیدات داخلی چیست؟
تاثیری ندارد
باعث ورشکستگی می‌شود
۵۰٪ تاثیر دارد
تولیدات را رونق می‌دهد